• REGULAMIN RYWALIZACJI "BIEGOSTACJA CHALLENGE"


BIEGOSTACJA CHALLENGE

Zielona Góra, 01.12.2020 r.


REGULAMIN  RYWALIZACJI

1. CEL  RYWALIZACJI

 • popularyzacja biegania - najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako jednego
  z elementów zdrowego trybu życia,
 • integracja miłośników biegania,
 • zachęcanie do aktywnego wypoczynku  i spędzanie wolnego czasu na sportowo,
 • połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją,
 • promocja miasta Zielona Góra i jego unikatowych walorów krajobrazowych,

2. ORGANIZATOR

3. TERMIN I MIEJSCE

 • Czas: rozpoczęcie rywalizacji 01.12.2020r
 • Miejsce: Zielona Góra Wzgórza Piastowskie

4. ZASADY RYWALIZACJI

 • Rywalizacja pod nazwą „Biegostacja Challenge” będzie poprowadzona ścieżkami leśnymi Wzgórz Piastowskich w postaci Segmentów założonych w aplikacji Strava
 • nawierzchnia trasy – szutrowa, utwardzona  oraz dukty leśne

5. WARUNKI UCZESTNICTWA

 • w rywalizacji może wziąć udział każdy biegacz, który ma zainstalowaną aplikację Strava i dołączy do Clubu Biegostacja poprzez link:
 • https://www.strava.com/clubs/826117
 • wstapienie do Clubu Biegostacja jest jednoznaczne z zapoznaniem się przez niego z Regulaminem zawodów „Biegostacja Challenge” oraz jego akceptacją bez zastrzeżeń,
 • uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych Organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w celu publikacji wyników
  oraz dokumentacji zawodów,
 • Uczestnicy oświadczają, iż w przyszłości nie będą sobie rościć prawa do dochodzenia odszkodowania od Organizatora w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu czy poniesienia strat materialnych związanych z uczestnictwem w Zawodach.
 • uczestnicy zobowiązują się przestrzegać zasad ustalonych przez Organizatora i bezwzględnie stosować się do jego poleceń, jak i poleceń osób przez Organizatora wyznaczonych.
6. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW

 • zgłoszenia można dokonać wyłącznie drogą elektroniczną – do dnia 3-ego każdego miesiąca zaczynając od I 2021r do godz. 24:00 ( za miesiąc XII 2020r)  poprzez przesłanie swoich wyników na każdym segmencie ( zrzut ekranu! ) na adres mailowy:

biegostacjachallenge@gmail.com

 • organizator wyłącza możliwość dokonania zgłoszenia inną drogą niż powyższa

7. ŚWIADCZENIA

Organizator zapewnia w ramach Zawodów:

 • przygotowanie „segmentów” na których rywalizują biegacze
 • przygotowywanie w każdym miesiącu listy rankingowej
 • niespodzianki w trakcie trwania rywalizacji

8. KLASYFIKACJA KOŃCOWA

Zawodnicy zostaną sklasyfikowani według punktacji:

 • Pierwszych dziesięciu Biegaczy na danym segmencie otrzyma kolejno od 10 do 1 punktu tj.

1 mce- 10 pkt

2mce- 9 pkt

Itd.

Ostatnia w rankingu dziesiąta osoba otrzymuje 1 pkt

 • Każdy segment zostanie osobno podliczony!!!!!
 • Punkty z każdego zgłoszonego segmentu zostaną podliczone dla każdego Biegacza osobno i stanowić będą KLASYFIKACJĘ GENERALNĄ

 9. NAGRODY

 • za miejsca I-III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn: NAGRODY,

10.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Organizator nie ubezpiecza uczestników Rywalizacji od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator,
 • jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania – inne jego postanowienia zachowują ważność,
 • wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.

                                                                                                           Organizator

 

Brak artykułów do wyświetlenia